Meddi Tabi

Harfi medden
sonra sebeb-i medden hiç bir þey bulunmazsa, o zaman “Medd-i tabii” olur.Bir
elif
miktarý uzatmak Vaciptir:(
Daha önceki bilgilerimizden hatýrlayalým; harfi medd yani uzatma harfleri üç
tane idi. Bunlar :


sebebi
meddi de hatýrlayalým: hemze = harekli elif ve SÜKUN = harekesiz ve cezzimli
harf idi )
Örnekler :


Arkadaþlar sanýyorum sizin
de dikkatinizden kaçmamýþtýr. Aslýnda daha önce görmüþ olduðumuz
harfi medd ile
Meddi Tabiî ayný
þeylerdir. Fark sadece þuradadýr. Harfi medden sonra
sebebi medden bir þey
gelmemiþ olacak ki, o zaman
meddi tabii
olsun. Öðle ise gelin, karýþýk gibi gelse de, þu cümleyi
bilelim: Her meddi tabii harfi medd olur ama her harfi med meddi tabi
olmayabilir. Zira harfi medden sonra sebebi medden bir þey gelirse, o zaman
meddi tabii olmaz.Burada ki medd harflerinden sonra (Kýrmýzý ile iþaretlenmiþ
elif,ya ve vav harfleri) sebeb-i Medden hiç bir þey olmadýðý için meddi tabii
olmuþlardýr. Fakat bir de þu örneklere bakalým:


Bakýn burada,kýrmýzý ile
yazýp altýný çift çizgi ile iþaretlediðimiz iki tane medd harfi var. Onlardan
sonra da Mavi ile yazdýðýmýz sebeb-i medden “hemze
“ gelmiþ. Ama sanýyorum dikkatinizden kaçmamýþ olacak, bakýn oradaki iþaretli
eliflerden sonra ,
sebebi medden
harekeli hemze gelmiþ. Öðle ise burasý
meddi tabi olmaz.
Neden ? Çünkü Harfi Medden
sonra sebebi medden
hiçbir þeyin gelmemesi gerekir. Burada ise “hemze
gelmiþtir.
NOT: Medd-i Tabii
ne kadar uzatýlacak? Bir elif mikdarý uzatýlacak. Yani
þehâdetparmaðýmýzý birkez kaldýrýp indirecek kadar (bir zaman) uzatacaðýz.
Hatýrlarsanýz, birde demiþtik ki; aðzýmýzdan “Elif
“ kelimesi çýkana kadar geçen bir süredir bu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !